7-10-2021 El Mora: elements maçònics a la façana de l'Ajuntament