17-9-2020 Reportatge: Robert Cervera a Tangent Projects