1. Identitat del titular del web

La identitat i altres informacions sobre la companyia titular de la Web s'estableixen en l'apartat "Sobre el web", accessible en la HomePage d'aquest Web i de cada Web pertanyent a La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

La Farga, SA, propietari i gestor del L'Hdigital, ofereix als usuaris/es d'Internet en general, informació i serveis a través de la web L'Hdigital (lhdigital.cat) sota les següents condicions generals:

“Sobre el web”

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A (en endavant, La Farga, SA) és una societat anònima que té naturalesa de societat privada municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i gestiona els mitjans de comunicació públics de la mateixa ciutat.

Per donar compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta web:

Titular: La Farga, SA

Adreça: c/ Barcelona 2, 08901-L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 932615200. Fax.932615514.

Contacte: lafarga@lafarga.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 9.258, llibre 8.461, foli 44, full B-105.424, inscripció 1ª.

CIF: A-58363938


2. Acceptació de les condicions d'ús

Aquestes Condicions (a partir d'ara s'anomenaran Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en aquesta URL.
La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari/a i suposa l'acceptació plena per aquest/a Usuari/a de totes les condicions que s'incorporen en aquest Avís Legal.

El titular del Web pot oferir a través del Web serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions, i sobre les quals s'informarà l'Usuari/a en cada cas concret.

 

3. Objecte

L'Hdigital facilita als usuaris/es l'accés i l'ús de diversos serveis i continguts posats a la seva disposició per L'Hdigital, pels usuaris/es de L'Hdigital i/o per proveïdors de serveis i continguts. L'Hdigital es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web, i també es reserva el dret a modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis i condicions requerides per accedir i/o utilitzar L'Hdigital i els seus serveis.

 

4. Serveis

- Informació d'actualitat sobre la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat

- Informacions generals d'actualitat

- Pàgines web dels mitjans de comunicació gestionats per La Farga, SA: Ràdio L’Hospitalet, Televisió de L’Hospitalet, L’Hospitalet Diari Informatiu de la Ciutat.

 

5. Política de confidencialitat, seguretat i protecció de dades

5.1. La Farga SA, propietari i gestor de L'Hdigital, garanteix a tots els usuaris/es que subministrin dades personals per accedir als seus serveis d'Internet, la màxima confidencialitat i privacitat sobre aquestes dades.

5.2. D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'usuari/a del L'Hdigital podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació per a l'ús de les seves dades, en la forma establerta en els articles 15, 16, i 17 de l'esmentada llei i en la Instrucció núm. 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades. Els drets d'accés, rectificació, cancel•lació es podran exercir enviant un correu electrònic a lhdigital@lhcomunicacio.cat

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, s'informa expressament als usuaris del L'Hdigital:

- Que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer, on es conservaran mentre sigui essent usuari/a del L'Hdigital.

- Que la finalitat de la recollida de dades és poder confirmar la residència de l'usuari a la ciutat de L'Hospitalet i oferir serveis específics per a cada col•lectiu en funció de la seva edat, activitat i/o barri de residència. Les dades van dirigides al mitjà L'Hdigital que gestiona La Farga, SA.

- Que les respostes a les preguntes que els hi siguin formulades tindran caràcter obligatori o facultatiu.

- Que la negativa a subministrar les dades que se li demanin tindrà com a conseqüència l'impediment a accedir al L'Hdigital i disposar dels serveis que ofereix aquest espai.

- Que el responsable del fitxer de dades és l'Ajuntament de L'Hospitalet i que l'encarregat del tractament és La Farga SA.

5.3. Igualment l'usuari del L'Hdigital podrà donar el seu consentiment exprés o revocar-lo, o bé exercitar el seu dret d'oposició, en els termes previstos en l'article 6 de la referida llei. Aquests drets també els podrà exercir enviant un correu electrònic a lhdigital@lhcomunicacio.cat.

5.4. En relació als serveis a disposició dels usuaris/es a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent, i en especial el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Regalment de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, L'Hdigital garanteix als usuaris/es el dret d'informació en la recollida de dades, i els principis de qualitat, seguretat, secret, i comunicació de les dades, de conformitat amb el que s'estableix en la llei 15/1999 de 13 de Desembre.

5.5. Prèvia audiència a l'interessat per un termini de 15 dies, L'Hdigital es reserva el dret a excloure de l'accés als serveis qualsevol usuari/a que hagi facilitat dades falses, una vegada s'hagi acreditat formalment el fet, sense perjudici de les responsabilitats penals en què es podrà incòrrer per l'esmentada falsedat.

 

6. Règim de responsabilitat 


6.1. Responsabilitat per l'ús del Web

L'Usuari/a és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web. El titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col•laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l'Usuari.

El titular del Web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web. No obstant, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest Web.

L'Usuari/a és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l'Usuari/a del Web. En el seu cas, l'Usuari/a assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular de la Web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web té la facultat de suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir l'Usuari/a a altres Webs gestionats per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.


7. Modificacions de les condicions d'ús 

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús d'aquest Web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi al Web, i haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

 

8. Informació de tercers 

8.1. L'Hdigital no es fa responsable del contingut ofert per terceres parts en la totalitat de la web en cas d'abús dels drets de propietat intel•lectual o la reproducció indeguda d'articles sotmesos a Copyright, entre d'altres supòsits. L'Hdigital no es fa responsable dels danys directes o indirectes derivats dels continguts o les informacions ofertes per tercers en la web de L'Hdigital. Tampoc es fa responsable de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció de les informacions, opinions, programes, dades, serveis o continguts de qualsevol tipus oferts per tercers als quals l'usuari/a tingui accés a través del L'Hdigital.

8.2. L'Hdigital es reserva el dret de canviar, afegir o d'ometre continguts o informacions ofertes per tercers quan aquests no estiguin d'acord amb la llei o amb els interessos dels seus usuaris/ies, així com per no adequar-se a aquestes condicions generals.

8.3. L'Hdigital no s'identifica necessàriament amb les opinions dels seus col•laboradors o articulistes.


9. Continguts i serveis propis 

9.1. Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual del L'Hdigital i dels seus continguts (textos, imatges, àudio, vídeos, dissenys, creativitats, software) pertanyen a La Farga, SA, o, en el seu cas, a terceres persones.

9.2. En cas que no es notifiqui el contrari, l'usuari/a pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, pel seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

9.3. L'usuari/a es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els de xat, fòrums o altres pàgines obertes als usuaris/es) que el L'Hdigital ofereix en les seves pàgines web i a no usar-los per a incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal: difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics del L'Hdigital, dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

9.4. L'usuari/a es compromet a utilitzar la informació i els serveis del L'Hdigital exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts per la utilització dels serveis. L'usuari/a s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats dels serveis per realitzar o suggerir activitats prohibides per llei.

 

10. Lesgislació aplicable i competeència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l'execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació vigent, i se sotmetran a la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet de Llobregat i/o a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de L’Hospitalet de Llobregat i/o Barcelona.