Política de privacitat

Política de Privacitat

La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A. (en endavant, “La Farga“) és la societat de titularitat pública que gestiona el Departament de Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet. Conscients de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, actuant de manera responsable i transparent al respecte.

La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política“) té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides mitjançant www.lhdigital.cat (en endavant, “la pàgina Web“), o per via telefònica, correu electrònic o formulari manual. Si és el cas, es detallarà si les seves dades poden ser utilitzades per tercers.

La Farga manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. Per a qualsevol aclariment, informació addicional o sol·licitud de drets no dubti en contactar amb nosaltres.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres usuaris, persones sol·licitants d’informació, usuaris de la pàgina web o tercers amb els quals ens puguem relacionar, i les dades siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les seves dades és:

DADES DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT
DENOMINACIÓ:La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A.
CIF:A58363938
ADREÇA POSTAL:Carrer Barcelona, ​​2, 08901 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
WEB:www.lhdigital.cat
TELÈFON:93 261 52 00
CORREU ELECTRÒNIC:lhdigital@lhcomunicacio.cat
Dades registrals BORME:Registre Mercantil de BARCELONA T 42.833, F 221, S 8, H B 48900, I / A 81 (20.07.18)

Quina informació recopilem?

La Farga només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de les finalitats en virtut de les quals van ser inicialment demanades.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a La Farga són veritables i es fa responsable de comunicar a aquesta, qualsevol modificació de les mateixes.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats:

Quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals que hagi facilitat per tal de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i un cop resolta, durant un termini prudencial per atendre possibles qüestions que poguessin estar relacionades.

Les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari i fins a la prescripció de les obligacions legals pertinents, a fi de complir el conjunt de normes europees, nacionals i sectorials que puguin afectar el tractament de dades de caràcter personal.

Quan estem legitimats per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que vostè ens proporciona quan aquesta informació és necessària (i) per a l’enviament de la informació sol·licitada; (ii) per a la gestió de la pàgina web (i els seus serveis associats); (iii)per al compliment d’obligacions legals imperatives que derivin del Dret de la Unió Europea o dels estats membres. La Farga ha d’adoptar les accions necessàries per garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i tracti s’emprin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, La Farga ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè hagués facilitat a través de la pàgina web.

Així mateix, si vostè ho ha consentit prèviament, també estarem legitimats a tractar les seves dades per a l’enviament de butlletins informatius i/o comercials basats en el seu consentiment exprés. En tot cas, vostè podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre recaptarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a tercers. No obstant això, sí que es podran comunicar als estaments oficials públics i entitats privades que per obligació legal o necessitat operatives i contractuals hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació del servei i de les altres finalitats abans esmentades.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que haguem realitzat a La Farga. En concret:

Vostè pot exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica lhdigital@lhcomunicacio.cat amb la referència “Protecció de dades”, adjuntant una còpia de seu DNI o document similar.

Vostè disposa d’informació i models per a exercir els drets esmentats anteriorment a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https: / /www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Respondrem a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar dos (2) mesos més, i en aquest cas l’informarem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si vostè considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. En aquest sentit, pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment. Pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que ja hagi prestat el seu consentiment.

Hi ha la opció a modificar la present Política de privadesa?

La Farga es reserva el dret a modificar la present Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzacionals i del sector sanitari. No limitarem els drets que li corresponen d’acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions substancials en ella sense informar prèviament. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés a determinats aspectes i -en casos excepcionals- fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment)

Normativaaplicable

Sense perjudici d’una altra normativa sectorial que pugui tenir incidència en la regulació de la protecció de dades personals l’informem que aquesta matèria ve regulada en:

Àmbit d’aplicacióNorma aplicableAbreviatura
Legislació europeaReglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CERGPD
Legislació nacionalLlei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.LOPDGDD