Aquest dimecres, 6 de març, el Departament d’Educació de la Generalitat comença el procés de preinscripció per al curs vinent i ho fa obrint torn per sol.licitar plaça per als ensenyaments obligatoris, és a dir, les etapes d’Infantil (P3, P4 i P5) i Primària (1r a 6è). Per a l’ESO (1r a 4rt) el termini s’obre el 8 de març.

Calendari

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria:

-Presentació de sol·licituds: Del 6 al 20 de març per segon cicle d’infantil i primària; del 8 al 20 de març per ESO

 • Llista amb puntuació provisional: 17 d’abril
 • Sorteig de preinscripció: 30 d’abril
 • Llista d’assignació: 10 de juny
 • Matriculació: Del 18 al 26 de juny

Oferta inicial de places

La Taula Local de Planificació de L’Hospitalet ha acordat inicialment l’oferta de places per a I3 i 1r d’ESO. Pel que fa I3, als centres públics hi haurà 55 grups, dos menys que al curs passat, la qual cosa afecta els dos grups “extra” que es van obrir aquest curs a les escoles Ramon y Cajal i Joaquim Ruyra.

En els grups d’I3 centres públics, la ràtio marcada pel Departament és de 20 alumnes tret dels centres de Collblanc-la Torrassa i la Florida que és de 22 alumnes per aula. A aquests grups s’han d’afegir els 37 que hi ha als centres d’educació concertats, que poden fixar les seves ràtios entre 20 i 25 alumnes per aula.

A 1r d’ESO, es passa de 47 a 50 grups. Els 3 que es guanyen corresponen als instituts Santa Eulàlia, Apel·les Mestres i Pere Lliscart.

L’assignació definitiva de places en funció de les sol.licituts, serà aprovada de nou per la Taula Local de Planificació, a on hi participen Ajuntament i Generalitat.

Pel curs actual, no hi ha previsió d’obertura de més grups per absorbir la matrícula viva. Des de que va acabar la preinscripció del curs 2023-2024 fins a avui s’han atès 2.529 alumnes, dels qual 1.549 corresponen al 2n cicle d’infantil i primària i 980 a secundària.

Tramitació telemàtica

El Departament d’Educació ha establert que la preinscripció es faci de manera exclusiva a través del web Preinscripció. Preinscripció (gencat.cat).

Les escoles estan a disposició de les famílies per donar suport en aquest tràmit demanant cita prèvia

El web d’Educació ofereix informació sobre tot el procés: Preinscripció 2024-2025.

També l’Ajuntament acompanya les famílies durant la preinscripció. A través del telèfon 010 d’informació municipal, les famílies podran plantejar consultes sobre el procés i, en el cas que sigui necessari, se’ls donarà cita a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), per atendre-les personalment.

Al mateix temps, dins el programa municipal Digitalitza’t, l’Ajuntament posa a disposició de les famílies la xarxa de punts TIC: el TIC Truck de Collblanc, el TIC Ana Díaz Rico i els tres MercaTIC oberts als mercats del Centre, Santa Eulàlia i Bellvitge.

Per donar a conèixer l’oferta existent, l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ha editat la Guia de centres educatius de L’Hospitalet (curs 2024-2025) que ha fet arribar a les famílies amb infants de tres anys i de dotze anys. La guia es pot consultar a www.l-h.cat/educacio.

Ensenyaments Postobligatoris

Calendari Batxillerat:

-Presentació de sol·licituds: Del 18 al 25 d’abril per al batxillerat

 • Publicació d’assignació batxillerat: 20 de juny
 • Matrícula batxillerat: Del 21 de juny a l’1 de juliol

Calendari Formació professional:

-Presentació de sol·licituds: Del 24 al 30 de maig

 • Matrícula primera assignació: GM del 17 al 22 de juliol; GS del 15 al 18 de juliol
 • Publicació segona tanda d’assignació GM: 31 juliol i GS: 30 juliol
 • Matrícula resta d’assignacions d’FP: Del 2 al 6 de setembre

Novetats per sol·licitar plaça en cicles formatius

Una de les principals novetats de la preinscripció actual, però, afecta l’accés als estudis de cicles formatius. S’han simplificat els tràmits en la Formació Professional i s’incrementa de forma notable la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior.

Un altre del punts a destacar és que s’equilibren les condicions en l’accés als cicles formatius i s’equipara l’alumnat graduat en ESO i l’alumnat d’FP bàsica, per afavorir la igualtat d’oportunitats i que es crea un procés de repesca un cop finalitzat tot el procés per evitar l’abandonament i promoure la continuïtat educativa.

De cara al procediment de preinscripció d’FP, Educació introdueix un seguit de canvis -alguns d’ells marcats per la nova normativa estatal- per a facilitar el procés, fer-lo més senzill i, per tant, afavorir la continuïtat educativa en els ensenyaments postobligatoris i evitar l’abandonament prematur. Per això, i com a novetats més destacades:

 • S’assignen les places de formació professional (cicles mitjans i superiors) en base a la nota, no a l’ordre de petició com fins ara. D’aquesta manera, el sistema d’ordenació i matrícula s’assimila a l’àmbit universitari, afavorint a les persones amb millors qualificacions.
 • S’escurcen les fases en l’assignació de places a només dues tandes.
 • En la primera tanda només es matricula l’alumnat que ha obtingut plaça en la primera opció sol·licitada.
 • En una segona tanda s’usen les places vacants per millorar l’assignació de la primera tanda. Es garanteix que, com a mínim, l’alumne mantingui la plaça obtinguda en el primer procés i, fins i tot, pugui accedir a la seva primera opció en cas que hi hagi vacants.
 • Se suprimeix l’acte públic de gestió de la llista d’espera.

Un altre dels canvis en la preinscripció d’enguany és que s’incrementa de forma notable la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior. És a dir, fins ara per accedir a cicles de grau mitjà, els graduats en ESO tenien una reserva de places del 70 %, i els d’FP bàsica un 20 %. A la propera preinscripció, s’equipara els alumnes provinents de les dues vies, que accediran al grau mitjà amb igualtat de condicions, amb una reserva comuna del 80 % de places.

Pel que fa a l’increment de la reserva de places en l’accés al grau superior, actualment per accedir-hi l’alumnat de batxillerat tenia una reserva de places del 60 % i els tècnics d’FP un 20 %. A partir d’ara, els alumnes dels dos ensenyaments disposaran d’una reserva del 80 %, dins de la qual un 55 % de places estaran reservades per a alumnat de batxillerat, i un 45 % per a alumnat d’FP.