La ciutat ha tancat l’any 2023 amb un nou rècord de llocs de treball i sumant més empreses, creixent en aquest sentit un 1,3% respecte al tancament de l’any anterior.

Pel que fa l’ocupació, la ciutat va assolir la millor xifra de llocs de treball, des del 2008, a finals del mes de desembre fins a fregar les 107.600 afiliacions. En paral·lel, el teixit empresarial també s’ha expandit en termes anuals i ha acabat l’any amb més de 5.500 comptes de cotització, amb un creixement relatiu per sobre de l’1%.

Aquestes dades són les que aboca el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a L’Hospitalet, que analitza el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació segons residència padronal, així com el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al municipi ha augmentat un 1,3% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 5.523 empreses, un creixement més notable al registrat pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del 0,8% (45 empreses).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (el 2,0% i l’1,5% respectivament), s’ha mantingut al sector primari i ha disminuït a la indústria un 2,3%. Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats, excepte a les empreses de 250 i més treballadors (grans empreses) on es manté: un 1,0% entre les empreses fins a 9 treballadors (microempreses), un 1,8% les de 10 a 49 treballadors (petites empreses) i un 5,6% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes).

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 3,6% al municipi respecte a un any enrere, fins a les gairebé 117.400 persones a finals de desembre del 2023, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del mes anterior (116.990).

El creixement ha estat més notable entre les dones que entre els homes (4,8% i 3,5%, respectivament). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre el 0,9% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 6,8% dels 55 anys o més. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,3% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 25,1% del total—, enfront de l’1,5% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.