L’Hospitalet de Llobregat destaca com a localitat generadora d’ocupació durant els primers mesos de l’any amb 3.621 nous treballadors. Aquesta és una de les dades principals que es pot extreure ‘L’Informe sobre la Conjuntura Econòmica del 1r Trimestre de 2024‘ que publica el Fòrum Empresarial del Llobregat.

Pel que fan les dades intertrimestrals, el nostre municipi registra un dels increments d’ocupació més pronunciats amb 158 nous llocs de treball. El nombre total de persones en situació d’atur arriba als 12.372, una xifra lleugerament superior al quart trimestre del 2023, però més baixa si la comparem amb la del mateix període de l’any passat.

Altrament i en termes anuals, es manté estable el nombre de persones en situació d’atur. De fet, a L’Hospitalet s’han reduït en 133 les persones aturades.

Pel que fa al nombre de contractes de treball formalitzats, han estat durant aquest primer trimestre de l’any de 15.978, lluny del 17.196 del primer trismetre de l’any passat. Així L’Hospitalet es converteix en el segon municipi on més han disminuït els contractes respecte del trimestre anterior, amb una pèrdua de 1.795.

Per sectors

Durant primer trimestre de 2024, l’ocupació al sector industrial dins de L’Hospitalet i el Baix Llobregat ha crescut en més de 2.000 persones. S’ha passat de 57.260 llocs de feina a empreses industrials a finals de 2020 a 59.440 al final del primer trimestre de 2024.

El sector serveis continua essent el primer sector en quantitat d’ocupació, amb 317.172 persones ocupades, amb un augment de gairebé 37.000 llocs de treball respecte a finals de 2020. El sector de la construcció ocupava a finals de març a 24.620 persones amb un creixement respecte a les 21.785 persones ocupades fa tres anys. I l’agricultura ocupa a menys de 145 persones, quan fa tres anys hi havia 195 persones ocupades a l’agricultura

El pes dels treballadors en el sector industrial, respecte al total de treballadors, ha minvat del 15,9% del total d’ocupació a només el 14,8% en aquests tres anys. Com que el sector “serveis” ha augmentat en gairebé 37.000 llocs de treball, el seu pes relatiu ha augmentat del 78% al 79,1%.