Tots els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre ells els patinets elèctrics de nova comercialització hauran de tenir una certificació atorgada per la Direcció General de Trànsit (DGT) per circular legalment a Espanya, a partir d’aquest dilluns 22 de gener.

Aquesta nova mesura implica que tots els vehicles de mobilitat personal (VMP) han de complir amb els estàndards de qualitat i seguretat establerts per la DGT. Així, els patinets elèctrics disposaran dels certificats de circulació i d’identificació específics per a aquests dispositius que, entre altres aspectes, acrediten que el motor no podrà ser manipulat, tant pel que fa a la velocitat com a la potència.

Els usuaris que compten amb un patinet elèctric o altres VMP comercialitzats fins el  21 de gener del 2024, podran circular fins al 22 de gener del 2027 encara que no disposin de certificat. A partir d’aquesta data, només ho podran fer els degudament certificats.

Quina és la documentació obligatòria?


Una placa de marcatge de fàbrica. Es tracta d’una etiqueta d’identificació única col·locada en un lloc visible del patinet mitjançant reblons. Hi ha de figurar el número de sèrie o identificació del vehicle, la marca, el model, la velocitat màxima que assoleix, l’any de certificació i el número de certificat.

Fitxa. Una fitxa reduïda de les característiques tècniques.

Document. També és obligatori que el fabricant lliuri un document que indiqui que el vehicle pertany a la categoria VMP.

La DGT recorda que alterar les característiques de fabricació d’un VMP que consten en aquests documents variant la seva potència, elements dimensions o velocitat fa que el vehicle deixi de complir els requisits que es registren a la seva documentació i, per tant, deixi de ser legal. En cas que l’usuari sigui aturat per un agent mentre circula, podrà ser sancionat d’acord amb la normativa vigent.