Després de mesos de debat dins la comunitat educativa, finalment el Departament d’Educació ha decidit regular l´ús dels telèfons mòbils als centres educatius.

Aquest dimarts durant el consell executiu de la Generalitat s’ha presentat un informe elaborat per Educació on es la regulació per aplicar-la el curs vinent, 2024-2025.

Telèfon mòbil a primària

La prohibició de l’ús del mòbil a infantil i primària afecta totes les activitats. Més enllà de l’aula, tampoc es poden fer servir ni abans de l’inici de les classes al matí, ni al menjador, ni al pati, ni en les activitats extraescolars

En cas que un alumne porti un telèfon, aquest ha d’estar apagat tota la jornada escolar i desat en un lloc segur, que ha de determinar el centre.

Telèfon mòbil a l’ESO

No està permès l’ús de telèfons mòbils a l’alumnat d’ESO i, si algun alumne en porta, l’ha de tenir apagat tota la jornada.

El centre educatiu pot decidir prohibir l’ús total dels telèfons mòbils de l’alumnat o bé permetre’l en circumstàncies excepcionals. Per exemple, en una activitat que impliqui utilitzar un dispositiu electrònic i no pugui ser un ordinador portàtil o una altra eina del centre.

La restricció inclou les sortides, colònies o viatges i s’aplica a tots els espais, inclosos la biblioteca, laboratoris o el gimnàs, per exemple.

En les hores no lectives, com el pati, el menjador o les activitats extraescolars, l’ús del mòbil només estarà permès de manera excepcional quan un docent n’hagi autoritzat l’ús.

Mòbil a l’educació post obligatòria

Pel que fa a Batxillerat i l’FP,  a l’aula només es podrà fer servir amb finalitats pedagògiques i fora de la classe cada centre decidirà quina regulació hi aplica. En aquest sentit, s’especifica que l’alumnat haurà de ser responsable dels seus dispositius.

Quina és la regulació?

La regulació preveu mesures correctores i sancions:

Falta lleu: si l’alumne usa l’aparell sense consentiment del docent i no afecta els drets fonamentals o la protecció de dades. En aquest cas, el centre haurà de custodiar el mòbil fins que acabi la jornada, amonestar l’alumne i el docent haurà de comunicar els fets a la família.

Falta greu: si l’ús del mòbil vulnera els drets fonamentals d’una persona. El mòbil es quedarà custodiat pel centre fins al final de la jornada i s’obrirà un expedient disciplinari.

Conducta molt greu: si a un alumne se li demana que lliuri el mòbil i s’hi nega serà una falta molt greu i s’hauran d’aplicar les sancions corresponents a aquest tipus de falta.