L’Ajuntament de L’Hospitalet ha obert el 5 de juny el termini per proveir 42 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana tal com s’havia acordat al Ple d’abril.

D’aquestes places, 34 seran cobertes mitjançant una convocatòria lliure d’oposició, i les 8 restants mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

El termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria lliure acaba el dimecres 3 de juliol, mentre que la convocatòria reservada a agents procedents d’altres policies s’obrirà les pròximes setmanes.

D’altra banda, el 40% de les places del concurs públic es reservarà per a dones, amb l’objectiu d’incrementar la presència femenina i fomentar la igualtat al cos de la policia local.

Els requisits per accedir a l’oposició

  • Tenir nacionalitat espanyola
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic/ca superior corresponent a cicles formatius de grau superior o tècnic/ca especialista corresponent a formació professional de segon grau, equivalent o superior
  • Acreditar coneixement de llengua catalana nivell B2
  • Haver complert 18 anys i tenir fins a 35 anys en el moment de finalitzar la presentació d’instàncies
  • No haver estat condemnat/ada per cap delicte ni estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques
  • No patir cap malaltia que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies, i estar en possessió del permís de conduir A2 i B.