Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 24 Next Page
Page Background

DIARI DE L’HOSPITALET

22 de gener del 2018

15

SOCIETAT

Nova seu per a l’Esplai Xixell

L’Esplai Xixell va néixer la primavera

del 1980 al barri del Centre de la mà

d’un grup de joves. Des d’aleshores,

no ha deixat de créixer i actualment

més de 400 infants participen en

les activitats que ofereix al llarg de

tota la setmana. Des de l’inici, l’es-

plai ha tingut diversos locals provi-

sionals —el darrer situat al carrer de

Joan Pallarès. Després d’aquesta

llarga trajectòria, l’entitat, però, ja

disposa d’unes noves instal·lacions

definitives. “Els Reis ens han portat

aquest regal i ens fa molta il·lusió”,

ha explicat Noelia Torres, directora

de l’Esplai Xixell.

El nou espai s’ubica en dos edi-

ficis de l’antiga caserna de la Re-

munta i l’entitat ha col·laborat en el

disseny de les instal·lacions. “Ara

tenim un equipament adaptat a les

nostres necessitats, que ens per-

metrà fer moltes coses noves, em-

prendre nous projectes i donar res-

posta a algunes necessitats de l’en-

torn que, fins ara, no podíem plante-

jar-nos”, ha afegit Torres.

L’esplai va organitzar el tras-

llat el passat 13 de gener amb la

col·laboració de les famílies i els

L’espai, ubicat en dos

edificis de l’antiga

caserna de la Remunta,

permetrà a l’entitat

impulsar nous projectes

i seguir creixent

Instal·lacions.

L’entitat estrena el seu emplaçament definitiu aquest gener, després de 37 anys en locals provisionals

Una altra de les grans novetats

és que la nova ubicació, al parc

de la Remunta, permet que l’esplai

pugui fer servir la zona exterior, de

manera ocasional, mitjançant unes

tanques mòbils. “Ara tenim un espai

de pati i podem fer activitats fora així

com pensar-ne de noves de cara al

futur”, ha afegit.

Noves activitats

El nou emplaçament és tam-

bé una oportunitat per l’esplai de

seguir creixent, però, sobretot, de

començar a posar en marxa noves

iniciatives. En aquest sentit, la lu-

doteca i l’espai familiar entraran en

funcionament de manera imminent.

També ho farà una part del projecte

per a joves, que ara disposen d’una

aula d’informàtica i d’un espai de

trobada on desenvolupar els seus

propis projectes. Una altra de les

iniciatives que posarà en marxa

Xixell és el projecte de famílies, un

conjunt de propostes perquè pares

i fills facin activitats de manera con-

junta, així com també un espai de

debat i per resoldre dubtes per als

pares. Això, però, només és l’inici

d’una nova etapa, ja que l’esplai té

moltes propostes per desenvolupar

en un futur.

A més, segons Torres, el canvi

que han viscut aquest mes de gener

va més enllà de les instal·lacions.

“Segurament també suposarà un

canvi de mentalitat, ens permetrà

obrir-nos més al barri i ser més per-

meables”, ha explicat.

monitors, i al tancament d’aquesta

edició es preveia obrir les instal-

lacions. “Aquest nou local és també

un reconeixement a la tasca que

fem”, ha afirmat la directora. Amb

el canvi, l’Esplai Xixell guanyarà uns

80 metres quadrats, però sobretot

nous usos gràcies a la versatilitat de

l’emplaçament, que disposa d’uns

panells mòbils per crear espais

aïllats i fer diverses activitats de ma-

nera simultània. També compta amb

altells i espai per a armaris, aula

d’informàtica, ludoteca, una caseta

de fusta per als més petits i un espai

familiar per a nadons.

A la nova ubicació,

l’esplai disposa

d’una ludoteca, un

espai familiar i una

aula d’informàtica

L’Esplai Xixell es disposa a estrenar aquesta setmana les noves instal·lacions a la Remunta

Teatre a les aules de L’H

Fer arribar el teatre als alumnes d’e-

ducació secundària. Aquest és l’ob-

jectiu del nou programa que impulsa

la Unitat de Joventut de l’Ajuntament

amb Plàudite Teatre-Espai d’Arts Es-

cèniques i que persegueix convertir

aquesta disciplina en una eina social,

artística i integradora. La iniciativas’es-

tà desenvolupant als instituts Llobre-

gat, Apel·les Mestres i Can Vilumara,

peròtambéenpodenformarpartalum-

nes d’altres centres. “El teatre és una

cosa d’equip, volem crear grups co-

hesionats on se sentin còmodes, per-

què és des d’on després es poden

crear coses interessants”, explica la

professora de Plàudite, Eulàlia Ballart.

Els participants assisteixen un dia

a la setmana, en horari extraescolar,

a una sessió amb actors i actrius

professionals que els fan de guia.

“La idea és que entrin en el món del

teatre i coneguin les eines bàsiques”,

ha afegit Ferran Etxegarai, professor

de l’entitat. Els temes que treballen

en els tallers estan relacionats amb

els interessos dels mateixos joves.

“La intenció és posar l’accent en

l’esperit crític, posar sobre l’escena

coses que no els agraden o posen

en dubte”, ha afegit Ballart. El procés

culminarà el 10 de maig a l’Auditori

Barradas, on cada centre mostrarà

el resultat dels seus assajos, i més

endavant, es programaran represen-

tacions.

Educació.

L’Ajuntament i Plàudite Teatre impulsen un nou programa per incentivar la creació de grups teatrals als instituts

Assaig de teatre al gimnàs de l’Institut Apel·les Mestres