Avís Legal

1. Identitat del titular del web

La identitat i altres informacions sobre la companyia titular de la Web s’estableixen en l’apartat “Sobre el web”, accessible en la HomePage d’aquest Web i de cada Web pertanyent a La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

La Farga, SA, propietari i gestor del L’Hdigital, ofereix als usuaris/es d’Internet en general, informació i serveis a través de la web L’Hdigital (lhdigital.cat) sota les següents condicions generals:

“Sobre el web”

La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A (en endavant, La Farga, SA) és una societat anònima que té naturalesa de societat privada municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i gestiona els mitjans de comunicació públics de la mateixa ciutat.

Per donar compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta web:

Titular: La Farga, SA

Adreça: c/ Barcelona 2, 08901-L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 932615200. Fax.932615514.

Contactelafarga@lafarga.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 9.258, llibre 8.461, foli 44, full B-105.424, inscripció 1ª.

CIF: A-58363938


2. Acceptació de les condicions d’ús

Aquestes Condicions (a partir d’ara s’anomenaran Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en aquesta URL.


La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari/a i suposa l’acceptació plena per aquest/a Usuari/a de totes les condicions que s’incorporen en aquest Avís Legal.

El titular del Web pot oferir a través del Web serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari/a en cada cas concret.

3. Objecte


L’Hdigital facilita als usuaris/es l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts posats a la seva disposició per L’Hdigital, pels usuaris/es de L’Hdigital i/o per proveïdors de serveis i continguts. L’Hdigital es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web, i també es reserva el dret a modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis i condicions requerides per accedir i/o utilitzar L’Hdigital i els seus serveis.

4. Serveis

– Informació d’actualitat sobre la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat

– Informacions generals d’actualitat

– Pàgines web dels mitjans de comunicació gestionats per La Farga, SA: Ràdio L’Hospitalet, Televisió de L’Hospitalet, L’Hospitalet Diari Informatiu de la Ciutat.

5. Política de confidencialitat, seguretat i protecció de dades


5.1. La Farga SA, propietari i gestor de L’Hdigital, garanteix a tots els usuaris/es que subministrin dades personals per accedir als seus serveis d’Internet, la màxima confidencialitat i privacitat sobre aquestes dades.


5.2. D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, i en el Cap.III SEC.2 d’aquest reglament (d’ara endavant RGPD) i d’acord amb el que regula la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa als usuaris i als interessats del següent.


Responsable. El responsable del tractament de dades és l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’encarregat del tractament és La Farga SA.


Finalitat. A L’Hdigital tractem la informació que ens faciliten els interessats per tal de poder confirmar la residència de l’usuari a la ciutat de L’Hospitalet i oferir serveis específics per a cada col•lectiu en funció de la seva edat, activitat i/o barri de residencia; així com per poder accedir en aquesta web, als seus diversos serveis i als continguts posats a la seva disposició per L’Hdigital. Les dades van dirigides al mitjà L’Hdigital que gestiona La Farga, SA.


A L’Hdigital no elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació sol•licitada, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre L’Hdigital i els interessats i usuaris d’aquesta web.

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i la resposta a la informació sol•licitada per l’interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol•licitats de forma expressa per l’usuari o l’interessat (consentiment exprés).


Les respostes a les preguntes que els hi siguin formulades tindran caràcter obligatori o facultatiu.


La negativa a subministrar les dades que se li demanin tindrà com a conseqüència l’impediment a accedir al L’Hdigital i disposar dels serveis que ofereix aquest espai

.
Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a l’encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, per tal de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol•licitud d’informació.


Els usuaris han de tenir en compte que existeixen certes cessions de dades que son necessàries per tal de prestar els serveis del web.


En cap cas L’Hdigital comercialitza les dades personals a tercers.


Procedència. Les dades personals dels usuaris procedeixen de les seves sol•licituds i/o formularis emplenats pels interessats de forma expressa.


Tractament. L’Hdigital posa en coneixement dels interessats i usuaris que compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.5.3. Drets.

Igualment l’usuari del L’Hdigital podrà donar el seu consentiment exprés o revocar-lo.D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada a dalt o bé a través de correu electrònic lhdigital@lhcomunicacio.cat.

En cas que sigui procedent, l’informem que pot contactar amb el responsable de privacitat o, si s’escau, el DPO, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu lhdigital@lhcomunicacio.cat indicant DPO / PRIVACITAT en l’assumpte.


Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


5.4. En relació als serveis a disposició dels usuaris/es a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent, i en especial el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.


L’Hdigital garanteix als usuaris/es el dret d’informació en la recollida de dades, i els principis de licitud, lleialtat i transparència; limitació de la finalitat; adequació i pertinença; exactitud; ; seguretat; integritat i confidencialitat; i comunicació de les dades, de conformitat amb el que s’estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades.


És per això, que es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.


5.5. Prèvia audiència a l’interessat per un termini de 15 dies, L’Hdigital es reserva el dret a excloure de l’accés als serveis qualsevol usuari/a que hagi facilitat dades falses, una vegada s’hagi acreditat formalment el fet, sense perjudici de les responsabilitats penals en què es podrà incórrer per l’esmentada falsedat.

6. Règim de responsabilitat 

6.1. Responsabilitat per l’ús del Web

L’Usuari/a és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web. El titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col•laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’Usuari.

El titular del Web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web. No obstant, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari/a és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari/a del Web. En el seu cas, l’Usuari/a assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular de la Web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web té la facultat de suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir l’Usuari/a a altres Webs gestionats per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.


7. Modificacions de les condicions d’ús 

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús d’aquest Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi al Web, i haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

8. Informació de tercers 

8.1. L’Hdigital no es fa responsable del contingut ofert per terceres parts en la totalitat de la web en cas d’abús dels drets de propietat intel•lectual o la reproducció indeguda d’articles sotmesos a Copyright, entre d’altres supòsits. L’Hdigital no es fa responsable dels danys directes o indirectes derivats dels continguts o les informacions ofertes per tercers en la web de L’Hdigital. Tampoc es fa responsable de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció de les informacions, opinions, programes, dades, serveis o continguts de qualsevol tipus oferts per tercers als quals l’usuari/a tingui accés a través del L’Hdigital.

8.2. L’Hdigital es reserva el dret de canviar, afegir o d’ometre continguts o informacions ofertes per tercers quan aquests no estiguin d’acord amb la llei o amb els interessos dels seus usuaris/ies, així com per no adequar-se a aquestes condicions generals.

8.3. L’Hdigital no s’identifica necessàriament amb les opinions dels seus col•laboradors o articulistes.


9. Continguts i serveis propis 

9.1. Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual del L’Hdigital i dels seus continguts (textos, imatges, àudio, vídeos, dissenys, creativitats, software) pertanyen a La Farga, SA, o, en el seu cas, a terceres persones.

9.2. En cas que no es notifiqui el contrari, l’usuari/a pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, pel seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

9.3. L’usuari/a es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els de xat, fòrums o altres pàgines obertes als usuaris/es) que el L’Hdigital ofereix en les seves pàgines web i a no usar-los per a incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal: difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics del L’Hdigital, dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

9.4. L’usuari/a es compromet a utilitzar la informació i els serveis del L’Hdigital exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts per la utilització dels serveis. L’usuari/a s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats dels serveis per realitzar o suggerir activitats prohibides per llei.

10. Lesgislació aplicable i competeència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació vigent, i se sotmetran a la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet de Llobregat i/o a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de L’Hospitalet de Llobregat i/o Barcelona.

Normes d’ús de les xarxes dels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet

Els perfils a les diverses xarxes socials dels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet són espais d’informació i oberts en què els usuaris, a més d’estar informats, poden expressar opinions.

Aquests canals són entorns socials i els usuaris que hi participin han de seguir les condicions d’ús establertes pels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet.

La crítica constructiva sempre és benvinguda, però eliminarem tot contingut ofensiu, amb llenguatge inadequat, amb fins comercials o que no tingui res a veure amb els perfils socials dels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet. També és important saber que les publicacions de tercers no representen en cap cas l’opinió dels Mitjans de Comunicació.

Totes les persones usuàries han de complir les normes comunitàries i els termes d’ús en els diferents perfils socials. Els missatges que incloguin alguna de les següents categories poden ser eliminats automàticament i els seus autors bloquejats:

Els Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals. Tal com s’ha mencionat abans, en cas de contravenir les condicions anteriors, els Mitjans es reserven la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, el perfil de les persones usuàries que realitzin aquests tipus d’accions.

Tot i així, si trobeu aquest tipus de missatges, podeu reportar-los també a través de la mateixa xarxa social. Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració i comprensió.

Per una comunitat social més respectuosa i tolerant.