Gestió de les dades personals

Per poder enviar informació o documents per publicar a LHdigital.cat caldrà que els usuaris facin constar el seu nom i cognom, la seva adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari hi faciliti haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a LHdigital.cat o a tercers per la informació que faciliti.

LHdigital.cat i La Farga SA tractaran les dades d'acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits.

LHdigital.cat només donarà a conèixer, quan publiquin les aportacions dels usuaris, el nom i el cognom d'aquests. La resta de dades només seran vàlides per comprovar la veracitat i la propietat de les opinions i els documents.

 

Normes de participació

Els usuaris poden enviar escrits per ser publicats íntegrament, fotografies i vídeos. També poden donar a conèixer fets o queixes perquè els mitjans de comunicació en facin seguiment. En tots els casos, caldrà que l'usuari s'identifiqui amb el nom i cognoms, el correu electrònic i un número de telèfon. ATENCIÓ. CAL QUE L'USUARI DEIXI CLAR SI LA INFORMACIÓ ÉS POT PUBLICAR ÍNTEGRAMENT A LA SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA O SI NOMÉS ES TRACTA D'UNA INFORMACIÓ QUE SERVEIXI COM A FONT ALS MITJANS PER A ELABORAR UNA NOTÍCIA SI ES CONSIDERA PERTINENT.

Les aportacions es poden fer a través dels formularis de la secció de Participació Ciutadana, a través del correu lhdigital@lhcomunicacio.cat, a través del Whatsapp dels mitjans (679 96 34 80) i a través de missatges privats a les xarxes socials Facebook i Twitter. 

Tant els usuaris que aportin continguts a la secció de Participació ciutadana com els que només visualitzen la informació es comprometen a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

Respectar les opinions de la resta dels participants, tot i no compartir-les.

Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob o de publicar continguts que incitin a aquestes pràctiques. També cal evitar cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.

Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa, o associació.

Els documents enviats no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin, i en concret no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que hagin fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.

No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.

Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.

Spam: No es permet utilitzar el correu dels participants per enviar comunicacions no autoritzades.

L'equip d’administradors del portal es reserva el dret A NO PUBLICAR qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes generals o les particulars de cada espai. Igualment, no es fa responsable de l'incompliment de les normes per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment.

En el cas de que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-ne el mateix de manera cautelar.

Amb caràcter general, per poder fer ús d’aquests serveis els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. De tota manera, LHdigital.cat permetrà l’accés i la participació als seus serveis a majors de 14 anys pel caràcter informatiu dels continguts que s’ofereixen en el portal. També permetrà continguts de menors si provenen d'un centre escolar que se'n fa responsable.

Els continguts en els que apareixen menors seran tractats seguint la normativa específica d’aparició de menors als mitjans de comunicació.

Drets d'autor


L’usuari en el moment de l’acceptació de la publicació dels continguts a LHdigital.cat o a qualsevol dels mitjans de comunicació municipal que gestiona La Farga. Autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació dels continguts enviats.

Els mitjans de comunicació de La Farga podran fer ús il•limitat dels arxius rebuts i emetre’ls en els formats que estimin més adients.

La Farga podrà utilitzar els arxius rebuts per a la promoció del serveis de les canals de ràdio o televisió, com d’altres plataformes.

En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per a promocionar productes i/o marques alienes a la La Farga.

La Farga no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.

La Farga podrà modificar els arxius rebuts i acceptats.

Els drets d’explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors no tindran limitació territorial ni temporal.

Els continguts que es difonen en aquesta pàgina publicats pels usuaris (fotografies, vídeos, àudios, textos, etc...) tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de Propietat Intel•lectual. Queda prohibida la comercialització o qualsevol altre activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.

La cessió de drets de propietat intel•lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta.